Download Emu

Ostatnie/najnowsze wersje emulatorów do pobrania:

💡 Amiga
WinUAE v4.5.0 beta17
FS-UAE v3.0.5
WinFellow v0.5.8

💡 Amstrad
CPCEmu v2.2
Caprice32 v4.6.0
Caprice Forever v21.4

💡 Arcade
ARCADE32/64 v0.230
MAME v0.230
EmuLoader v8.8.8
Raine v0.91.15

💡 Atari
Stella v6.5.2
Altirra v4.0 Test 32
Steem SSE v4.1.0 R6
Gopher2600 v0.10.1

💡 Colecovision
ColEm v5.6

💡 Commodore
Hoxs64 v1.1.0.5 30
Plus4Emu v1.2.9.2
Denise v1.1.0

💡 DOS
DOSBox 0.74-3
DOSBox-X 0.83.13

💡 Game Boy
VGB v5.9
SameBoy v0.14.2
VGBA v6.4
No$GBA v3.04
mGBA v0.9.0
GB Enhanced+ v1.5

💡 Multi
Ares v119 r2
BizHawk v2.6.1
DSP v0.19
PolyBlast v1
Emulicious 31.03.2021
Pantheon v10.294

💡 NES
Nintendulator v0.985
iNES v6.1
RockNES v5.66

💡 Sega 8bit
MasterGear v4.9
Meka v0.80.61

💡 SNES
Snes9x v1.60
SnesGT v0.218

💡 Spectrum
Fuse v1.6.0
Speccy v5.9
#CSpect v2.13.01
ZX Poly v2.1.3
ZEsarUX v9.2
Xpeccy v0.6

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Wpisz cyfrą: *